סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

להורדת הפרסום כ-PDF

האפלייה ארוכת השנים ממנה סובלים האזרחים הערבים, והרשויות הערביות בישראל מתבטאת, בראש ובראשונה, במחסור חמור בקרקעות ובמשאבים חומריים. מחסור זה מייצר אתגרים רבים עבור הרשויות הערביות ועבור תושביהן ומשליך על היכולת לממש זכויות בסיסיות, ולצמצם פערים בינן לבין רשויות יהודיות בכל תחומי החיים.

כך לדוגמא, סובלות הרשויות הערביות מהעדר פתרונות דיור לצעירים מחוסרי קרקעות, מפער משמעותי בכמות מוסדות הציבור והשטחים הציבוריים הפתוחים, ממחסור חמור בשטחים מניבים ועוד.

בעשור האחרון התקבלו שתי החלטות ממשלה המכירות בצורך בהרחבת גבולות השיפוט של היישובים הערביים:
החלטה מספר דר/18 (2015): אימוץ המלצות 'צוות 120 הימים' לטיפול בסוגיות דיור ביישובי המיעוטים. 'צוות 120 הימים' המליץ על הקמת ועדת גבולות אחת קבועה לכל 'יישובי המיעוטים'. על פי ההחלטה, ועדה זו היתה אמורה לבחון את הצורך בשינוי גבולות שיפוט ושינוי מרחבי תכנון ביישובים הערבים לשם יצירת פתרונות דיור.

והחלטה מספר 959 (2016): תכנית לפיתוח ולהעצמת היישובים הדרוזיים והצ'רקסיים לשנים 2016-2019 .כחלק מהחלטה זו הומלץ להקים צוות בראשות מנכ"ל משרד הפנים או נציג מטעמו ובהשתתפות נציג משרד ראש הממשלה, שיבחן את צורכי היישובים הדרוזיים לשינוי תחומי שיפוט.

כתוצאה מהחלטות ממשלה אלו וכחלק מהצהרת משרד הפנים בדבר נכונותו לקדם צדק חלוקתי, הוקמו בשנים 2017-2016 שש ועדות גיאוגרפיות שבסמכותן לבצע שתי פעולות עיקריות: לשנות גבולות שיפוט בין רשויות מקומיות שכנות ולחלק מחדש הכנסות מארנונה משטחים מניבים )כמו לדוגמא אזורי תעשייה, מסחר, שירותים, מחצבות ועוד( בין רשויות סמוכות.

אנו מאמינים כי חלוקה צודקת של משאבי קרקע וחלוקת הכנסות משטחים מניבים יכולה להוות הזדמנות לחיזוק הרשויות המקומיות הערביות הן במישור הכלכלי-חברתי והן במישור המרחבי-תכנוני. עם זאת, לתפישתנו כדי שהמנגנון ישיג את מטרותיו בצורה הטובה ביותר, יש לערוך בו מספר שינויים ותיקונים. אימוץ ההמלצות על ידי משרד הפנים יגדיל לתפישתנו את השקיפות, יחזק את האוטונומיה והמקצועיות של הוועדות ויביא בהמשך לחלוקה
צודקת והוגנת יותר של שטחים והכנסות.

בנייר עמדה זה נציג סדרה של המלצות אשר לתפישתנו ישפרו ויטייבו את המנגנון ויקדמו חלוקה הוגנת ושוויונית יותר. נייר עמדה זה כולל שלושה פרקים מרכזיים. במסגרת הפרק הראשון נציג רשימה של המלצות כלליות שמטרתן לשפר ולטייב את המנגנון. במסגרת הפרק השני נגיב על סמך 'קווים מנחים לפעילות הוועדות' שפורסם בראשית 2021 ,ונצביע על סעיפים המפלים ומדירים רשויות מוחלשות בכלל ורשויות ערביות בפרט. ולבסוף, במסגרת הפרק
השלישי ננתח את 'מדד האיתנות הפיננסית', ונציע מודל חלופי, אשר עתיד לחזק את עיקרון הצדק החלוקתי.

קיראו את הנייר עמדה המלא על מנת לקרוא על המלצות כלליות לפעילות הוועדות הגיאוגרפיות, התייחסות למסמך קווים מנחים לפעילות הוועדות, ועל מדד האיתנות הפיננסית וההכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות הערביות.

Silence is Golden