סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

דיור ביישובים הערבים

פועלים מול משרדי ממשלה ועם הרשויות המקומיות הערביות, לקידום פתרונות למצוקת הדיור בישובים הערבים, למימוש החלטת הממשלה 922, להסרת חסמים בפני פיתוח ולהקצאה שוויונית של משאבים.

בעשור האחרון פועלת עמותת סיכוי-אופוק בתחום הדיור, התכנון והבנייה בחברה הערבית, במטרה להגדיל את היצע הדיור ביישובים הערביים ולקדם הסדרת בנייה קיימת. מצוקת הדיור הקיימת בחברה הערבית נובעת מפערים ארוכי שנים בהשוואה לחברה היהודית, כתוצאה מאפליה מתמשכת של ממשלות ישראל וממדיניות תכנונית מגבילה.

בחינת התכנון המרחבי ביישובים הערבים מעלה שורת חסמים שמונעים ומצמצמים את פיתוח היישובים ואת יכולתם לשגשג ולהציע לתושביהם מרחבים איכותיים וברי קיימא; כארבעים אלף מבנים, ביישובים הערבים המוכרים בישראל, נמצאים היום תחת איום הריסה בטענה שנבנו ללא היתר; השטחים המיועדים לפיתוח לא הורחבו משמעותית שנים רבות; תכניות המתאר לא נותנות מענה לגידול האוכלוסייה; והישובים הערבים סובלים ממחסור באדמות מדינה זמינות לבניה, מצב אשר מגביל את אפשרויות הפיתוח של שכונות מגורים ומוסדות ציבור.

כל אלו מובילים אזרחים ערבים רבים לבנות מחוץ לשטח המיועד למגורים על קרקעות חקלאיות שבעלותם הפרטית, ומגבילים את יכולת הרשות המקומית לספק שירותים ושטחים פתוחים איכותיים לתושבים.

בשנים האחרונות המדינה הכירה בכישלונה להתמודד עם סוגיית הדיור ביישובים הערבים. בסוף שנת 2014 הוקם צוות 120 הימים לפתרון מצוקת הדיור בחברה הערבית. עמותת סיכוי-אופוק השתתפה בישיבות הצוות וקידמה פתרונות לבעיות הקיימות בתחום. בדצמבר 2015 נכללו חלק ממסקנות צוות 120 הימים במסגרת פרק הדיור של החלטת ממשלה מספר 922,  אשר עיקרו סבסוד פיתוח תשתיות והקצאת תקציבים לתכנון מתארי ומפורט.

עמותת סיכוי-אופוק פועלת מול משרדי הממשלה הרלוונטיים ומלווה רשויות מקומיות ערביות לצורך יישום מוצלח של החלטת הממשלה וקידום פתרונות בתחום הדיור בחברה הערבית. על בסיס מחקרי מיפוי חסמים שביצענו, אנו פועלים לקדם המלצות מדיניות שישפרו את תהליכי שיווק ופיתוח המקרקעין ביישובים הערבים, ומסייעים לרשויות המקומיות הערביות לקדם תכניות מתאר יישוביות שיענו על צרכי התושבים בתחומי המגורים, התחבורה ובינוי מעונות יום.

יצרנו בסיכוי-אופוק יחד עם שותפינו במרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי את המיפוי המלא של נושא ההסדרה והתכנון ביישובים הערבים.

המיפוי המלא של נושא ההסדרה והתכנון ביישובים הערבים

פרסומים בולטים

פרסומים תקשורתיים מתחום הפעילות

Silence is Golden