סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

ייצוג הולם בשירות הציבורי

מקדמים מדיניות לייצוג הולם של עובדות ועובדים ערבים בשירות המדינה, בחברות הממשלתיות, ובשירות הציבורי כולו, בהתמקדות בדרג הבכיר ובייצוג הנשים הערביות.

נכון לשנת 2017, רק 10% מהעובדים במשרדי הממשלה הם אזרחים ערבים, בזמן ששיעור האזרחים הערבים מכלל האוכלוסייה עומד על כמעט 20%. במשרות בכירות בשירות המדינה שיעור ייצוג האזרחים הערבים נמוך עוד יותר ועומד על אחוזים בודדים בלבד. שיעור ייצוג הנשים הערביות מכלל העובדים בשירות המדינה עומד על כ-4% בלבד. נתונים אלו מצביעים על הדרת האזרחים הערבים מהשתתפות במנגנוני קבלת ההחלטות ועיצוב המדיניות, ועל אי השוויון הכלכלי והפוליטי העמוק ממנו סובלים האזרחים הערבים.

אנחנו שואפים לכך שהייצוג של האזרחים הערבים, כעם יליד ומיעוט לאומי במדינה, יהיה ייצוג הולם וראוי, בכמות ובאיכות. אנו פועלים מול משרדי הממשלה לקדם צעדי מדיניות שיממשו מטרה זו. בין היתר, אנו פועלים לקידום החלטת ממשלה עדכנית שתקבע יעד חדש של 20% עובדים ערבים מתוך עובדי המגזר הציבורי, תוך הגדרה של יעדי ביניים מחייבים. על פי יעדי הביניים שאנו מקדמים, עד לשנת 2022 :

  • שיעור העובדים בני החברה הערבית יעמוד על 15% בממוצע מכלל העובדים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך.
  • שיעור העובדים בני החברה הערבית בכל אחד ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך יעמוד על לא פחות מ-10% מהעובדים.
  • שיעור הנשים הערביות יעמוד על 8% מכלל העובדים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך.
  • בדרג הבכיר בכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך שיעור בני החברה הערבית יעמוד על 10% מהעובדים.
  • עם השגת יעד הביניים יקבע לוח זמנים לעמידה ביעד הסופי לפי יעמוד שיעור בני החברה הערבית על 20% מכלל העובדים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך.

כדי להביא לשינוי המדיניות אנחנו מפרסמים ניירות עמדה מקצועיים, נפגשים עם הדרגים המקצועיים במשרדי הממשלה, משתתפים בדיוני ועדות הכנסת ומפרסמים מאמרי דעה בתקשורת. בנוסף, כדי להגביר את הפיקוח על העמידה ביעדי הייצוג ההולם, אנחנו מקדמים שקיפות מידע ונתונים הנוגעים לייצוג הולם של האזרחים הערבים בכל אחד ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך, באמצעות פרסום דו”חות שנתיים מקיפים. הצלחה ראשונה בתחום זה הושגה בעבודה מול משרד המשפטים\ שהחל בדצמבר 2015 לפרסם באופן פומבי את הדו”ח שלו. קישור לדו”ח האחרון

פרסומים בולטים

פרסומים תקשורתיים מתחום הפעילות

Silence is Golden