סיכוי-אופוק לשוויון ושותפות (ע"ר)

תכנון מדיניות שוויונית

פועלים להטמעת צרכי החברה הערבית בתכנון המדיניות הממשלתית, לתקן החלטות מדיניות מפלות ולעקוב אחר יישומן של החלטות שוויוניות.

נכון להיום, אין הטמעה מובנית מראש של צרכי החברה הערבית בתכנון המדיניות הממשלתית. הממשלה מתכננת מדיניות על פי סטנדרטים “אוניברסליים לכאורה” שאינם לוקחים בחשבון את המאפיינים החברתיים, הקנייניים והתכנוניים של החברה הערבית ושל היישובים הערביים. ועל כן פעמים רבות מתקבלות החלטות מדיניות חדשות שמפלות במבחן התוצאה את היישובים ואת האזרחים הערבים.

אנו מקדמים הבניית מנגנונים קבועים ואינטגרליים לתכנון מדיניות שוויונית באגפי האסטרטגיה ותכנון המדיניות משרדי הממשלה. זאת על מנת שהחלטות המדיניות שיתקבלו יגלמו את צרכי החברה הערבית במספר בחינות: הן ברמת היקף ההקצאות כך שישגרו על הפער ההיסטורי בחלוקת המשאבים הציבוריים והן ברמת האופן שבו מיושמת המדיניות כך שיהיה מותאם לחברה הערבית.

במסגרת פרויקט זה אנו פועלים מול משרדי הממשלה השונים תוך התייעצות עם הגופים המייצגים את צרכי החברה הערבית למיניהם בין היתר הוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות, פורום מנהלי מחלקות הרווחה הערבי ועוד. זאת במטרה לטייב את תהליכי תכנון המדיניות הממשלתית שיבטא את צרכי החברה הערבית ויביא ליישום המדיניות באופן מקסימלי עבור היישובים והאזרחים הערבים. כך למשל, אנו פועלים מול משרד הבינוי והשיכון להגדלת שיעורי המיצוי של סיוע בשכר דירה ביישובים הערביים, ופועלים מול האגפים האחראים על תכנון העבודה הממשלתי להטמעת הסתכלות מערכתית על צרכי החברה הערבית בתכנון העבודה הממשלתי באופן רחב.

Silence is Golden